Excursions and Trekking in Sardinia '2'

(2) Excursions and Trekking
to the Supramonte of Oliena
(Mount Corrasi, Lanaitto, Tiscali)

Photo Gallery